Strategic Advisory. Capital Markets. Investor Relations

Strategic Advisory. Capital Markets. Investor Relations

Informacje o firmie

Dyrektor Zarządzający: Peter Kirkow
Nazwa firmy: Kirkow Consulting GmbH & Co KG
Adres: Kölblgasse 24/Top 40, 1030 Wiedeń, AUSTRIA
Tel.: +43 664 5426098
Strona internetowa: www.kirkow-consulting.com
Adres e-mail: peter@kirkow-consulting.com
  irina@kirkow-consulting.com
Nr UID (austriacki NIP): ATU 72159013
Firma jest członkiem: Wiedeńskiej Izby Handlowej
Przepisy mające zastosowanie: Przepisy o wolnym handlu
Oznaczenie formy prawnej: Limited Company
Organ nadzoru: Magistrat Wiedeński
Kwalifikacje zawodowe: Doradztwo biznesowe
Przyznane przez: Republikę Austrii
   
Projekt strony internetowej: www.mulder.at
Zdjęcia portretowe: www.feelimage.at

Ochrona danych

 1. Ostrzeżenie dotyczące zawartości

  Bezpłatny dostęp do zawartości tej strony internetowej został udostępniony z zachowaniem wielkiej staranności. Jednakże dostawca tej witryny nie może zagwarantować poprawności i aktualności ogólnodostępnych dziennikarskich poradników i wiadomości. Treści podpisane nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Korzystanie z darmowych, powszechnie dostępnych treści, nie ustanawia żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą treści, a zatem dostawca nie podlega żadnym zobowiązaniom prawnym.

 2. Linki zewnętrzne

  Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za takie strony internetowe ponoszą wyłącznie ich każdorazowi dostawcy. Łącząc się z zewnętrznymi linkami po raz pierwszy, dostawca sprawdził ich zawartość pod kątem potencjalnych przypadków naruszenia prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych przypadków naruszenia prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły projekt, a także na zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca uznaje za swoją własność treści znajdujące się na stronach, do których odsyłają odnośniki i linki. Dostawca nie ma możliwości stałej kontroli linków zewnętrznych, o ile nie istnieją konkretne wskazania na przypadki naruszenia prawa. Jeśli jednak dostawca zyska wiedzę na temat takich przypadków naruszenia prawa, linki zewnętrzne zostaną usunięte ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Prawa autorskie i prawa wykonawcze

  Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają austriackim przepisom o ochronie praw autorskich i praw wykonawczych. Każde użycie treści w sposób niedozwolony przez austriacką Ustawę o prawach autorskich i prawach wykonawczych wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania zawartości w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa stron trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron bez upoważnienia jest niedozwolone i podlega ściganiu na drodze sądowej. Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie i pobieranie plików na użytek osobisty, prywatny i niekomercyjny.

  Prezentacja niniejszej strony internetowej w obcych ramkach jest dozwolona tylko po uzyskaniu pisemnej zgody.

 4. Ochrona danych

  Dostawca chciałby szczególnie podkreślić, że transmisja danych przez Internet (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej) ma luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie chroniona przed dostępem osób trzecich.

  Wykorzystywanie danych kontaktowych z sekcji Informacje o firmie w celach przesyłania reklam handlowych jest zdecydowanie niepożądane, chyba że dostawca uprzednio wyraził na to zgodę lub istnieje już relacja biznesowa między dostawcą a przesyłającym. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej wyrażają swój sprzeciw wobec komercyjnego wykorzystywania lub przekazywania ich danych.

  Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nasze usługi doradcze nie obejmują żadnego przetwarzania danych osobowych w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących ochrony danych z 2018 r.  Osobowe dane kontaktowe, które wykorzystujemy w celu realizacji naszych usług traktowane są przez firmę Kirkow Consulting z największą starannością i zostaną podjęte wszelkie możliwe środki w celu uniemożliwienia nieuprawnionym osobom trzecim dostępu do tych danych. Jeżeli jednak z jakiejkolwiek przyczyny technicznej lub innej nieuprawniona osoba trzecia uzyska dostęp do tych danych, zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie nie tylko osobę zainteresowaną, ale także odpowiedni organ nadzoru.

 5. Specjalne warunki korzystania

  Jeśli specjalne warunki korzystania z tej strony internetowej różnią się od warunków wymienionych w powyższych punktach od 1 do 4, zostanie to wyraźnie wskazane
  w odpowiednim miejscu. W takiej sytuacji obowiązują specjalne warunki korzystania
  w każdym indywidualnym przypadku.

ŹRÓDŁO: Wzór wyłączenia z odpowiedzialności ze strony www.JuraForum.de

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics. Warunki korzystania z usługi dostępne są  tutaj.